GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

GIMNAZJUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE


Popularne tagi

Chmura Tagów

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY
Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
 
W  GIMNAZJUM  
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W GRZYMISZEWIE
  
OPRACOWAŁA
 mgr WANDA CHMIELEWSKA
I     CEREMONIAŁ
 
            Ceremoniał szkolny Gimnazjum  im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Grzymiszewie jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. 
 
1.Nazwa szkoły brzmi:
        Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie.
 
 
2.Szkoła posiada własny sztandar.
     Z jednej strony umieszczona jest podobizna patrona szkoły oraz napis „Gimnazjum im.         
     Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie”. Na drugiej stronie (rewersie) znajduje   
     się godło państwowe na czerwonym tle.
 
3. Hymn szkoły:
I My z "Baczyńskiego" młodzi i gniewni,
  
Wędrować chcemy ciepłym krajem.
  
Pejzaż nowego w powieki nam wsiąka,
  
A nasz młodość - to marzeń czar.

Ref.
Bo jeśli piąć się, to tylko szczytem.
       
A jeśli szumieć, to wichrem halnym.
       
Trwać niebem i granitem,
       
A pić ze źródeł skalnych.

II 
Życie nam z nowych bitew szaniec sypie,
    
Kamieniem jest przecież każdy z nas.
    
Wiary miłości nadziei nam trzeba,
    
By tez zwyciężać i tworzyć świat.

Ref.
Bo jeśli piąć się, to tylko szczytem.
       
A jeśli szumieć, to wichrem halnym.
       
Trwać niebem i granitem,
       
A pić ze źródeł skalnych.
                                                                                    słowa: mgr Izabela Gradecka
                                                                                    muzyka: mgrKatarzyna Drewniacka
 
II    SZTANDAR SZKOLNY
 
 
 1. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu – Małej             
    Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
 
 2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi i poszanowania
      w  trakcie jego prezentacji. 
 
 3. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają          
     właściwych postaw jego poszanowania.
 
 4. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej    
    gablocie znajdują się teksty:
 
     - ślubowania klas pierwszych,
 
     - ślubowania pocztu sztandarowego,
 
     - przyrzeczenia klas kończących gimnazjum.
 
 5. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie pedagoga szkoły.
 
 6. Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, którego byliśmy świadkami, dzięki           
    czemu ma ona wymiar nie tylko świecki ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt   
    spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.
 
 7. Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja
      w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie
      i godni tego zaszczytu.
 
 8. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:
 
      Chorąży ( sztandarowy)  - uczeń
 
       Asysta – dwie uczennice
 
 9. Kandydatury składu pocztu sztandarowego  są przedstawione na czerwcowej radzie              
     pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 
10. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu  
      uroczystego zakończenia trzecich klas).
 
11. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu  
      sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
12. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.
         Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula
         Uczennice - biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica ewentualnie garsonka
13. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun Samorządu Uczniowskiego.
14. Insygnia pocztu sztandarowego:
         - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
            w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
         - białe rękawiczki.
15. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
b) ślubowanie klas pierwszych
c) obchody święta patrona szkoły
d) Dzień Edukacji Narodowej
e) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości
f) uroczyste zakończenie trzecich klas
g) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
16.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:
         a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową
              i państwową
 
         b) uroczystości religijne: Msza Święta, uroczystości pogrzebowe i inne
 
         c) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej
 
         d) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność gimnazjum lub jego
              delegacja.
 
17. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych
       lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
       Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od
       lewej górnej strony do prawej.
 
18. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
      ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić
      go do przodu.
 
19. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
      podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet
      przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub
      po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do
      pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego        
      nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc    
      cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do
      przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św.,
                oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu
                Najświętszego Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu;
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na
                każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną
                przemawiającą osobę.
 
 
III  CHWYTY SZTANDARU I POSTAWY
1. W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące   
     postawy i chwyty:

Postawy
Opis chwytu
 
„zasadnicza”
Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała
„spocznij”
Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
„na ramię”
Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię
i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
„prezentuj”
Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.
Salutowanie w miejscu
Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi  do postawy „prezentuj” i „spocznij”.
Salutowanie w marszu
Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

 
 
2. Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych:
 
A )   wejście pocztu sztandarowego

Lp.
Komendy i ich kolejność
Opis zachowania się uczestników po komendzie
Poczet sztandarowy
sztandar
1.
proszę o powstanie
Powstają przed wejściem pocztu sztandarowego
Przygotowanie do wejścia
Postawa „na ramię”
2.
„baczność”, sztandar wprowadzić
W postawie „zasadniczej”
- wprowadzenie,
- zajęcie ustalonego miejsca
- „na ramię w marszu”
- prezentuj
3.
„do hymnu”
W postawie „zasadniczej”
Postawa „zasadnicza”
- salutowanie w miejscu
4.
„po hymnie”
W postawie „spocznij”
„spocznij”
- „prezentuj”
- „spocznij”
5.
można usiąść
Uczestnicy siadają
„spocznij”
„spocznij”

 
B)      wyjście pocztu sztandarowego

Lp.
Komendy i ich kolejność
Opis zachowania się uczestników po komendzie
Poczet sztandarowy
sztandar
1.
proszę o powstanie
Powstają przed wyjściem pocztu sztandarowego
„spocznij”
„spocznij”
2.
„baczność”, sztandar wyprowadzić
W postawie „zasadniczej”
- postawa „zasadnicza”
- wyjście pocztu
- postawa „zasadnicza”
- „na ramię w marszu”
3.
„spocznij”
Uczestnicy siadają
 
 

 

 

3. Ceremoniał przekazania sztandaru. 

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa

"spocznij"

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie
kl. II ) do przekazania sztandaru - wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

- postawa "prezentuj"

3.

„Baczność” sztandar przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

- nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

Nowy poczet postawa „zasadnicza”

Ustępujący poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- salutowanie w miejscu

postawa

"spocznij"

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar,  przekazuje go nowemu chorążemu  mówiąc:

„ Przekazujemy Wam sztandar szkoły – symbol naszego patriotyzmu i tradycji. Noście go z dumą i honorem”.

- salutowanie w

miejscu

- „prezentuj”

- „spocznij”

4.

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" mogą nagrodzić brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

5.

"baczność"- sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

6.

 spocznij

Uczestnicy siadają

 

 

 

4. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

 

 

2.

„ baczność”  sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”

-wprowadzenie sztandaru,

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa „zasadnicza”

3.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania

( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postawa "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.

"baczność"- sztandar  wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa  „zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

 

 

 

 

 

IV  TEKSTY

 

 

 

 1. Tekst ślubowania klas I:

 

My, uczennice i uczniowie klas pierwszych Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie uroczyście ślubujemy:

 

- stawiać dobro Narodu ponad ideały własne, być godnymi miana Polaka-Patrioty;

 

Ślubujemy!

 

- strzec honoru szkoły, rozsławiać jej dobre imię, kształtować umysły i charaktery tak, by

  w przyszłości mogła być z nas dumna;

 

Ślubujemy!

 

- kształtować nasze umysły i serca, naszą podstawą podkreślać, iż bliskie są nam wartości

   humanizmu;

 

Ślubujemy!

 

- na naszą naukę i wychowanie składa się trud nauczycieli i rodziców. Ślubujemy nie zawieść

  pokładanego w nas zaufania.

 

Ślubujemy!

 

 

 

 

 

 1. Tekst ślubowania nowego pocztu sztandarowego:

 

Ślubuję godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie.

Ślubuję!

 

 

 

 

 1. Tekst ślubowania absolwentów gimnazjum:

 

My absolwenci Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie ślubujemy:

 

- sławić dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować;

 

Ślubujemy!

 

- wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w gimnazjum i nadal dbać o swój rozwój,

   by osiągnąć zamierzone cele;

 

Ślubujemy!

 

- w swych działaniach nigdy nie zapominać o wpojonych nam wartościach moralnych;

 

Ślubujemy!

 

- zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym,

   kulturalnym i gospodarczym kraju.

 

Ślubujemy!

 

V   PRECEDENCJA

W życiu szkoły ważne uroczystości uświetniają swoją obecnością zaproszeni goście.

Precedencja to porządek (witania, przemawiania, zajmowanie miejsc) podczas oficjalnych spotkań władz państwowych.

W Polsce precedencja wygląda następująco:

 

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.
 • marszałek Sejmu,
 • marszałek Senatu,
 • prezes Rady Ministrów,
 • prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • prezes Sądu Najwyższego,
 • ministrowie,
 • prezes NBP,
 • prezes NSA,
 • prezes NIK,
 • rzecznik paw obywatelskich,
 • prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • posłowie i senatorowie,
 • szef Kancelarii Prezydenta,
 • szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,
 • szef Kancelarii Premiera,
 • szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • sekretarz stanu,
 • kierownik urzędu centralnego,
 • wojewoda.

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:

 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • przewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wicewojewoda,
 • kurator oświaty,
 • prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • wiceprzewodniczący Zarządu województwa,
 • wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wizytator kuratorium oświaty,
 • członek Zarządu Województwa,
 • radny województwa,
 • inni zaproszeni goście.

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:

 • starosta,
 • przewodniczący Rady Powiatu,
 • wicestarosta,
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • inspektor widziału oświaty,
 • członek Zarządu Powiatu,
 • radny powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • inni zaproszeni goście.

Precedencja stanowisk w gminie:

 • burmistrz,
 • przewodniczący Rady Gminy,
 • zastępca burmistrza,
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący Rady Gminy,
 • radny miasta,
 • sekretarz gminy,
 • skarbnik gminy,
 • inspektor nadzorujący placówkę,
 • inni zaproszeni goście.

 

Zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor
i prowadzi na miejsce uroczystości.

Gmina TuliszkówSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIESZKOŁA BEZ PRZEMOCYOKE Poznańzdjęciezdjęcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009  CMS

projektowanie stron www